Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek

 • 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek
  • 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
  • 013 – Software
  • 014 – Ostatní ocenitelná práva
  • 015 – Goodwill
  • 019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
 • 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
  • 021 – Stavby
  • 022 – Hmotné movité věci a jejich soubory
  • 025 – Pěstitelské celky trvalých porostů
  • 026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny
  • 029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek
 • 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
  • 031 – Pozemky
  • 032 – Umělecká díla a sbírky
 • 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  • 041 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
  • 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
  • 043 – Pořízení dlouhodobého finančního majetku